Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Esej interpretujący

Esej szkolny to wypowiedź pisemna, pozwalająca na swobodną interpretację tematu przy użyciu wiedzy, osobistych doświadczeń, refleksji, sądów i wrażeń piszącego. Budowa eseju jest trójdzielna, podobnie jak w rozprawce: hipoteza + argumenty + wnioski. Od rozprawki różni się tym, że jest formą otwartą (zawiera wiele wypowiedzi pisemnych).

 Cechy eseju

 1. Oryginalny wstęp

 2. Narracja   pierwszoosobowa;  rozważania mają często charakter monologu

 3. Dominacja refleksyjności (zastanawianie się), brak obiektywizmu, dygresyjność (odejścia od zasadniczego tematu)

 4. Wprowadzanie cytatów, dialogów, przykładów ilustrujących własne przemyślenia oraz „złotych myśli” i krótkich, celnych podsumowań wypowiedzi (puenty)

Budowa eseju interpretującego utwór liryczny

Część pierwsza

 1. Postawienie hipotezy interpretacyjnej

 2. Wyjaśnienie znaczenie tytułu wiersza

Część druga

 1. Skojarzenia

 2. Analiza środków stylistycznych, wersyfikacji, określenie formy wiersza – powiązane z sensem utworu

 3. Własna interpretacja, refleksje, opinie, przemyślenia

 4. Związek wiersza z całą twórczością poety i z tradycją literacką

Część trzecia

 1. Podsumowanie, czyli ocena, potwierdzenie hipotezy interpretacyjnej

Uwaga: W czynnościach przygotowujących do napisania pracy należy wykorzystać jedną lub kilka metod interpretacyjnych tekstu lirycznego

 METODY INTERPRETOWANIA TEKSTU

 1. Strukturalna
Stosowanie nazewnictwa teoretycznoliterackiego (środki stylistyczne, środki leksykalne, rymy, rytm itp.)

2. Hipoteza interpretacyjna
Hipoteza postawiona na początku (jednozdaniowa interpretacja utworu np. Wiersz mówi o..., Omawiany utwór dotyczy...)

3. Heureza
Poszukiwanie odpowiedzi, hipotez, sposobu omawiania utworu; może być poprzedzone stawianiem pytań

4. Analogie
Porównywanie wiersza z dziełem sztuki (obrazem, rzeźbą, filmem itp.)

5. Wykład
Omówienie biografii poety, jego twórczości, związków z grupami lub kierunkami literackimi

6. Słowa – klucze
Odnajdywanie i analizowanie słów, które wyznaczają kierunki interpretacji (słowa wieloznaczne)

7.Wolne skojarzenie
Łączenie znaczeń tekstu z własnymi skojarzeniami (np. tłumaczenie wiersza rysunkiem)

 

SŁOWNIK TERMINÓW LITRERACKICH

1.Środki stylistyczne
fonetyczne
(onomatopeja, powtórzenia -  anafora)
słowotwórcze (zdrobnienia, zgrubienia, złożenia, neologizmy)
fleksyjne (archaizmy)
składniowe (pytanie retoryczne, apostrofa, inwersja czyli szyk przestawny, wykrzyknienie, równoważniki)
leksykalne (synonimy, homonimy, porównanie, peryfraza, epitet, oksymoron i metafora czyli personifikacja i animizacja)
przerzutnia

2. Systemy wiersza
średniowieczny
(jeden wers = jedno zdanie, rymy, nieregularna liczba sylab),
sylabiczny (stała liczba sylab, średniówka, stały akcent, rymy żeńskie),
sylabotoniczny (+ ustalony porządek sylab akcentowanych i  nieakcentowanych),
wolny

3.Rymy                                                                                                                            męskie (jedna sylaba: fal - dal),
żeńskie (półtorej sylaby: obra - ca – zata - cza)
dokładne (tożsamość brzmień zakończeń wyrazowych: góra – chmura),
niedokładne (zbliżone brzmienie wyrazów: łące – słońce)
parzyste (aabb ), krzyżowe (abab), okalające (abba)

4. Wyróżniki liryki
podmiot  liryczny
sytuacja liryczna
wersy i strofy

ODMIANY I GATUNKI LIRYKI

1. Odmiany: bezpośrednia (1 os.), pośrednia (3 os.) zwrotu do adresata

2. Gatunki:

ballada – niezwykła tematyka, elementy epickie, świat fantastyczny
elegia -  charakter żałobny albo treść poważna, refleksyjna
fraszka –
krótki utwór o błyskotliwym uogólnieniu
hymn
– podniosły nastrój, pochwała bóstwa, czynu, wielkich idei i wartości
pieśń
– rytmiczny utwór stroficzny, bogaty w powtórzenia i refreny
psalm –
pieśń religijna
oda
– pieśń pochwalna (człowieka, wydarzenie, pojęcie oderwane) w podniosłym tonie 
sonet
– cztery strofy: 4 wersy+ 4 wersy (charakter opisowy) + 3 wersy + 3 wersy (charakter refleksyjny)
 tren
– lament, żal; pochwałą zmarłego + wyrażenie rozpaczy + pocieszenie

 

 

 

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 22.06.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień