Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Świetlica szkolna

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Rekrutacja do naszej szkoły

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

Indywidualizacja nauczania

i wychowania klas I-III

 

 

 

 

 

 

CZŁOWIEK – najlepsza inwestycja

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach

Występowanie różnic indywidualnych między poszczególnymi uczniami w określonym wieku szkolnym jest zjawiskiem pedagogicznie normalnym. Konieczne jest jednak organizowanie nauczania w taki sposób, by uwzględniać różnice w zakresie zdolności, umiejętności, zainteresowań itp. między poszczególnymi uczniami.

Celem indywidualizacji pracy ucznia jest przede wszystkim poprawienie wyników uczenia się oraz zwiększanie indywidualnych możliwości ucznia przy wykorzystaniu jego  właściwości, co też czynimy w codziennej pracy.

Gmina Kielce pozyskała fundusze na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, który realizowany jest w Polsce od 2010. W Gminie Kielce realizacja projektu to okres: od 01.09.2011 r. do 28.06.2013 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” objętych zostało 28 szkół podstawowych z Gminy Kielce, w tym także nasza szkoła.

Projekt wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, nr 4, poz. 17).

 Głównym celem projektu gminy Kielce jest wyeliminowanie barier  uniemożliwiających osiąganie sukcesów szkolnych uczniów oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

            Cele szczegółowe projektu to:  Zapewnienie dzieciom biorącym udział w I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Kielce oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi

*      potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie od 2011r. do 2013r.

*      Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielonego uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w ciągu 4 semestrów.

*      Zwiększenie jakości i efektywności oddziaływań edukacyjnych u min. 60% dzieci w klasach I-III szkół gminy Kielce.

Realizacja tego projektu, stanowiącego element polityki oświatowej naszego państwa, ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Chodzi przede wszystkim o to, by w sprzyjających warunkach edukacyjnych uczniowie I etapu edukacyjnego nauczyli się znacznie więcej, a tym którzy potrzebują udzielona została pomoc psychologiczno-pedagogiczna, by mogli sprostać wymaganiom określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego

Zajęcia dodatkowe są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

           

W naszej szkole przewidywanych do realizacji jest  9 rodzajów zajęć w zakresie:

Lp.

Rodzaj zajęć

Przewidywana

liczba uczestników

 Nauczyciel
prowadzący

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 24

M. Leśkiewicz,
A. Łysak,

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 14

G. Ludwinek,
A. Dziadowicz

3.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 8

 

G. Ludwinek

4.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

20

D. Krassowska,
A. Merwart

5.

Specjalistyczne  zajęcia terapeutyczne /bajkoterapia/

6

M. Leśkiewicz

6.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze  szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych /obserwacje przyrodnicze, mikroskopowanie/

20

B. Bedla

7.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych z uwzględnieniem nauki ortografii

20

B. Jezierska

8.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych /teatralne/

16

 E. Wrzoskiewicz

9.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastyczno-techniczne/

20

 M. Szałas

 

W trakcie realizacji projektu w SP-15 zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:

Ad.1.  -24 uczniów wyeliminuje trudności w czytaniu i pisaniu

Ad.2.  -14 uczniów zdobędzie umiejętności matematyczne

Ad.3.  -  8 uczniów wyeliminuje trudności w komunikacji społecznej,

Ad.4.  - 20 uczniów skoryguje wady postawy

Ad.5.  - 6 uczniów weźmie udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych

            /bajkoterapia/, co przyczyni się do spełnienia ich potrzeb edukacyjnych

Ad.6.  -20 uczniów rozwinie zainteresowania w kierunku nauk matematyczno –

            przyrodniczych.

Ad.7.  – 20 uczniów rozwinie zainteresowania polonistyczne (np. ortografia),

Ad.8.  – 16 uczniów rozwinie zainteresowania teatralne,

Ad.9.  – 20 uczniów rozwinie zainteresowania plastyczne

 

Dofinansowanie projektu  - ogółem doposażenie 9524,20 zł,  w tym 790 zł cross-financing

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 20.01.2012
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group