Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Rekrutacja do naszej szkoły

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

PRZETARGI SZKOLNE:

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA

samochody

 

Zamawiający

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

ul. Leszczyńska 8

25 – 321 Kielce
woj. Świętokrzyskie

tel./fax. 041/368-06-15;16

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące do przetargu

Kielce, dn. 16.05.2008 r.

Egz. Nr 7

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr ZSO-6/ZP-1/08 w dniu 07.05.2008 r. o godz. 10:10 w trybie Przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8” i stosownie do postanowień określonych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami, (dalej ustawy) Zamawiający zawiadamia:

 

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, Remonty i Wykończenia Wnętrz Krzysztof Janaszek, 25 – 310 Kielce, ul. Kościuszki 11. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów – 100. Wykonawca zaoferował zrealizowanie zamówienia w cenie 887 268,17 zł brutto.

 

  1. Oferty odrzucone i wykonawcy wykluczeni:

        BUD-TRANS Władysław Gaj, 25-607 Kielce, ul. Chrobrego 59

a)    stosownie do postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, oferta odrzucona za wniesienie wadium w niewłaściwej formie. Wykonawca załączył do oferty kopię gwarancji ubezpieczeniowej. Zgodnie z zapisem z rozdziału XIII pkt. 4 SIWZ w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium dopuszczonych w rozdziale XIII pkt. 3 wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez materialne zagwarantowanie podpisania umowy ze strony Wykonawcy i w związku z powyższym musi zostać wniesione w formie umożliwiającej Zamawiającemu skuteczne zaspokojenie swoich roszczeń w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania podpisania umowy. Kopia gwarancji takiego zabezpieczenia nie stanowi. Zatem, w omawianym przypadku, aby uznać że oferta jest zabezpieczona wadium to Zamawiający powinien dysponować oryginałem dokumentu gwarancyjnego. W związku z powyższym, po analizie konkretnego, załączonego do oferty w formie kserokopii dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej, Zamawiający stwierdził, że w przedmiotowej sprawie oferta nie jest skutecznie zabezpieczona wadium.

b)    stosownie do postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy, Wykonawca wykluczony za brak następujących dokumentów: uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

c)    Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów o których mowa w pkt. b, gdyż zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 3 ustawy, pomimo uzupełnienia dokumentów, oferta podlegała odrzuceniu.

        Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo - Handlowe „MAXBUD”, 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 21.

      

       Stosownie do postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, stwierdzono niegodność kosztorysu ofertowego z wymaganiami określonymi w rozdziale 10 pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W kosztorysie ofertowym należało użyć nazwę producenta lub nazwę produktu potocznie używaną w obrocie materiałowym, w celu zidentyfikowania zgodności użytych materiałów  podstawowych do wyceny, np. pozycji 1,2,24,25 nie wpisano nazwy ani producenta okien.

2.3. „CREATIVE FUTURE” Grzegorz Barczyk, Mójcza 25, 26-021 Daleszyce, Oddział Kielce, ul. Wesoła 51, p.128-132

      

       Stosownie do postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, stwierdzono niegodność kosztorysu ofertowego z wymaganiami określonymi w rozdziale 10 pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W kosztorysie ofertowym należało użyć nazwę producenta lub nazwę produktu potocznie używaną w obrocie materiałowym, w celu zidentyfikowania zgodności użytych materiałów  podstawowych do wyceny, np. pozycji 1,2,24,25 nie wpisano nazwy ani producenta okien.

 

  1. Pozostałe oferty ważne, które podlegały ocenie to:

        EKO-INVEST Marcin Kowalski, 25-650 Kielce, ul. Skrajna 4, Oferta tego Wykonawcy uzyskała 96,07 punktów.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

przetarg ogłoszenie

 

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 18.08.2009
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group