Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Świetlica szkolna

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Rekrutacja do naszej szkoły

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

Indywidualizacja nauczania

i wychowania klas I-III

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO GIMNAZJUM NR 6 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w ZSO nr 6  w KIELCACH

 

WNIOSEK DLA UCZNIA KLASY "O" W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

WNIOSEK DLA UCZNIA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Co oferujemy? - folder

 

WNIOSEK DLA UCZNIA KLASY  I GIMNAZJUM NR 6 W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Działając na podstawie § 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26,poz. 232 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 4 /2012 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2012/2013 w województwie świętokrzyskim zarządza się:

 

§ 1

 

Termin rekrutacji do gimnazjum:

 

1.

 

 Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza obwodem.

 

 

 

2 kwietnia 2012r. - 27 kwietnia 2012 r.

 

 

 

2.

 

 Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

 

 

 

 

29 czerwca – 5 lipca 2012 r.

 

 

 

3.

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

 

 

10 lipca 2012 r.

 

 

4.

 

Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie.

 

 

27 – 30 sierpnia 2012 r.

 

 

5.

 

Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum.

 

 

31 sierpnia 2012 r.

 

 

 

§ 2

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a)    z urzędu – absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów  szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba  wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc, jeżeli:

a)    ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem,

b)    uzyskali wysoki wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  w szkole podstawowej,

c)    uzyskali najwyższe oceny z przedmiotów,

d)    uzyskali najwyższe oceny z zachowania,

e)    brali udział w konkursach przedmiotowych, posiadają osiągnięcia sportowe lub artystyczne,

f)     posiadają inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

§ 3

1. Dyrektor gimnazjum decyduje:

a)    o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum.

 

§ 4

1. Do gimnazjum przyjmuje się ucznia zamieszkałego w obwodzie gimnazjum na podstawie:

a)    świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

b)    zaświadczenia o  wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej (oryginał)

c)    kwestionariusza osobowego ucznia złożonego w sekretariacie szkoły

 do  5 lipca  2012 r.

                            

§  5

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum przyjmowani są na podstawie:

a)    podania rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora gimnazjum złożonego w sekretariacie ZSO nr 6  w terminie od 2 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r.

b)    dokumentów wymienionych w § 4 złożonych w sekretariacie szkoły

 do 5 lipca  2012 r.

 

§ 6

1. Kryteria tworzenia zespołów klas pierwszych:

a)    Wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych.

b)    Wyrównana liczba dziewcząt i chłopców (w miarę możliwości).

 

§ 7

1. Ogłoszenie wyników rekrutacji i podanie informacji o wolnych miejscach  w Gimnazjum nr 6  nastąpi  dnia   10 lipca 2012 r.

 

2. Ostateczne zakończenie rekrutacji i ogłoszenie  list uczniów z podziałem na klasy pierwsze gimnazjum  nastąpi  31 sierpnia 2012 r.

 

 

 

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 28.02.2012
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group