Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Rekrutacja do naszej szkoły

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Terminy rekrutacji do szkół

Decyzja Nr 11 /2007

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

w Kielcach

 

z dnia 24 stycznia 2007 roku

w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów

do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie § 23 pkt 2, 3, 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232) ustalam terminy rekrutacji i składania dokumentów oraz warunki naboru do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim narok szkolny 2007/2008.

 

I. Terminy składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla młodzieży.

§ 1

1. Od 26 marca do 27 kwietnia 2007r – składanie podań o przyjęcie do klas pierwszych gimnazjów.

2. Do 26 czerwca 2007r - doręczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie.

3. Do 29 czerwca 2007r. – ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów.

II. Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży napodbudowie gimnazjum.

§ 2

1. Kandydaci przy wyborze szkoły mogą równocześnie składać dokumenty do niewięcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

2. Kandydaci, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługują się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

3. Szkoła macierzysta nadaje kolejne numery kopiom świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeniom. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację

 

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły (okrągłą) oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

 

4. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w niniejszej decyzji oraz wynikające ze stosownego Rozporządzenia MENiS. Warunkiem wprowadzenia elektronicznego systemu naboru jest przedstawienie do 16 lutego 2007 roku szczegółowych zasad rekrutacji oraz uzyskanie ich zaakceptowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

§ 3

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:

1. Od 7 maja do 19 czerwca 2007 r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

2. Do 25 czerwca 2007 r. do godz. 1500 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

3. 26-27 czerwca 2007 r. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych w szkołach procedur.

4. 28 czerwca 2007 r. godz. 1200- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół

ponadgimnazjalnych dla młodzieży według załączonego wzoru. O kolejności na

liście decyduje liczba uzyskanych punktów.

Lp. Imię i nazwisko Liczba uzyskanych punktów Uwagi

Na liście w pierwszej kolejności należy wpisać kandydatów z uprawnieniami, tj. laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych (bez podania uzyskanej liczby punktów,

natomiast zaznaczamy np. „laureat konkursu” itp.) dalej pozostałych w kolejności uzyskanych punktów.

5. Do 2 lipca 2007 r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do publicznych szkół są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybranej wcześniej szkoły.

6. 3 lipca 2007r.- godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przedłożonych w szkole.

7. Do 5 lipca 2007r. do godz.1500 – kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły, dysponującej wolnymi miejscami składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Oznacza to, że nie wolno w tych dniach tj. od 3 lipca godz.12.00 do 5 lipca godz. 15.00 przyjmować kopii tych dokumentów, gdyż kandydat stara się w tym terminie o przyjęcie do jednej szkoły.

8. 6 lipca 2007 r. – godz. 1200 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru.

9. Do 30 sierpnia 2007r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 5 i 6 czerwca 2007 r. lub nie zostali przyjęci w terminie uzupełniającym do 6 lipca br.

§ 4

1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum:

1) egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 punktów (50 pkt za część humanistyczną i 50 pkt za część matematyczno-przyrodniczą)

2) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno- przyrodniczych – maksymalnie 80 punktów.

 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

stosujemy następujące przeliczenia:

celujący - 20 punktów

bardzo dobry - 15 punktów

dobry - 10 punktów

dostateczny - 5 punktów

dopuszczający - 2 punkty

3) inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum –

maksym

    a) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów

    b) potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty:

- finaliści jednego konkursu – 4 punkty

- finaliści dwóch lub więcej konkursów – 8 punktów,

    c) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty /zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w załączniku nr 1 /:

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub - co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty

    d)- na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub - co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa ust. 1.

 

3. Konkursami, o których mowa w ust.1, pkt. 3 lit. b oraz ust. 2 organizowanymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla gimnazjalistów są konkursy interdyscyplinarne: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, a także konkursy przedmiotowe: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, fizyczny, informatyczny oraz konkursy: „Historia Bliska” i „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego” - co najmniej etap regionalny.

4. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa o których mowa w ust. 1 pkt 2 i inne osiągnięcia ucznia wymienione w ust.1 pkt 3. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.

 

III. Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej

§ 5

1. Od 11 kwietnia do 18 maja 2007r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie

do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego dla

młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Dyrektor szkoły przedłuża termin składania podań, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

2. Do 22 czerwca 2007r. - dostarczenie świadectw ukończenia szkoły przez absolwentów szkół zasadniczych ubiegających się o przyjęcie do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży na

podbudowie szkoły zasadniczej.

3. 26 i 27 czerwca 2007r. – egzaminy pisemne lub rozmowy kwalifikacyjne do ww. szkół (jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza). Szczegółowe godziny przeprowadzania egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych określi

szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

4. 28 czerwca 2007r. godz. 1200 – ogłoszenie list przyjętych do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

IV. Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych

§ 6

1. Od 25 czerwca do 21 sierpnia 2007r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych i szkół policealnych.

Dyrektor szkoły przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi

dysponuje szkoła.

2. 23-24 sierpnia 2007 r. – egzaminy wstępne (pisemny z dwóch przedmiotów) lub rozmowy kwalifikacyjne do szkół policealnych, ponadgimnazjalnych ( jeżeli szkolna komisja taki egzamin lub rozmowę przeprowadza). Szczegółowe godziny

przeprowadzania egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych określi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

3. 28 sierpnia 2007 r. – godz.1200 – ogłoszenie listy przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych.

V. Wyznacza się następujące terminy przekazywania informacji o przebiegu rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

§ 7

1. Do 20 czerwca 2007r. o liczbie złożonych podań według wzoru:

Lp. Nazwa i

typ szkoły

Profil

kształcenia/

zawód

Planowana

liczba

oddziałów

Planowana

liczba miejsc

Liczba kandydatów

wg stanu na dzień

19 czerwca 2007r

2. Do 28 czerwca 2007r. do godz. 1300 o liczbie kandydatów, liczbie wolnych miejsc

wg wzoru:

3. Do 3 lipca 2007r. do godz. 1300 o liczbie kandydatów przyjętych do szkół

ponadgimnazjalnych na podstawie oryginału świadectwa i oryginału

zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i liczbie wolnych miejsc wg

wzoru:

 

2. Do 28 czerwca 2007r. do godz. 1300 o liczbie kandydatów, liczbie wolnych miejsc wg wzoru:

 

3. Do 3 lipca 2007r. do godz. 1300 o liczbie kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych na podstawie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i liczbie wolnych miejsc wg wzoru:

 

4. Do 6 lipca 2007r. do godz. 1400 o wynikach rekrutacji uzupełniającej według  wzoru:

 

5. Powyższe informacje dotyczące szkół ponadgimnazjalnych należy przesyłać bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pokój 644, tel. 041/34-21-642 lub drogą elektroniczną na adres:

 

- waldemar.majchrzykiewicz@kuratorium.kielce.pl

- bozena.zielinska@kuratorium.kielce.pl

 

6. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach, w siedzibach zamiejscowych oddziałów oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium www.kuratorium.kielce.pl

 

VI. Uwagi końcowe

§ 8

Zobowiązuję dyrektorów szkół do:

1) przestrzegania zasad ochrony tajemnicy służbowej, dotyczących prac

związanych z przygotowaniem tematów egzaminacyjnych,

2) umieszczenia w miejscu widocznym dla rodziców i kandydatów wyciągu ze

statutu szkoły dotyczącego przyjętych zasad i kryteriów rekrutacji,

3) zorganizowania w szkołach, którymi kierują, punktów informacyjnych

o posiadanych wolnych miejscach,

4) ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi

w zakresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz

udzielania informacji kandydatom i ich rodzicom.

Upoważniam dyrektorów szkół do:

podejmowania, w uzasadnionych przypadkach, decyzji o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej w danej szkole tj. po 31 sierpnia 2007 roku.

§ 9

Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszą decyzją normowane są dotychczas obowiązującymi przepisami.

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Janusz Skibiński

 

Załącznik Nr 1

Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych / zgodnie z pismem MENiS z dnia 4 kwietnia 2004r. /

 

Dvscvplinv indywidualne Gry zespołowe

1. Akrobatyka sportowa 1. Baseball

2. Badminton 2. Hokej na lodzie

3. Biathlon 3. Hokej na trawie

4. Biathlon letni 4. Kajak polo

5. Bieg na orientację 5. Koszykówka

6. Biegi przełajowe 6. Piłka nożna

7. Boks 7. Piłka ręczna

8. Bowling sportowy 8. Piłka siatkowa

9. Brydż sportowy 9. Piłka siatkowa plażowa

10. Gimnastyka artystyczna 10. Piłka wodna

11. Gimnastyka sportowa 11.Rugby

12. Jeździectwo 12. Unihokej

13. Judo

14. Kajakarstwo

15. Karate tradycyjne

16. Karate WKF

17. Kolarstwo szosowe

18. Kolarstwo torowe

19. Kręglarstwo

20. Lekkoatletyka

21. Łucznictwo

22. Łyżwiarstwo figurowe

23. Łyżwiarstwo szybkie

24. Łyżwiarstwo szybkie - short track

25. Modelarstwo kosmiczne

26. Modelarstwo lotnicze

27. Narciarstwo alpejskie

28. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska

29. Pięciobój nowoczesny

30. Pływanie

31. Pływanie synchroniczne

32. Podnoszenie cięŜarów

33. Saneczkarstwo

34. Skoki do wody

35. Snowboard

36. Sport kartingowy

37. Strzelectwo sportowe

38. Szachy

39. Szermierka

40. Taekwon-do ITF

41. Taekwon-do WAF

42. Taniec sportowy

43. Tenis

44. Tenis stołowy

45. Triathlon

46. Wioślarstwo

47. Zapasy styl klasyczny

48. Zapasy styl wolny

49. śeglarstwo

50. śeglarstwo lodowe

51. Wspinaczka sportowa

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 30.03.2009
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group